طی حکمی از سوی دکتر معتمدی رییس محترم دانشگاه صنعتی امیرکبیر آقای دکتر پیروز حناچی، شهردار محترم کلانشهر تهران، به عنوان عضو شورای سیاستگذاری جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین منصوب شد.