به اطلاع می رساند که اتاق بازرگانی، معادن و کشاورزی تهران به عنوان حامی معنوی به دومین دوره‌ی جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین پیوست.