نرخ اختلال و تغییر در حال افزایش است و فشار فوق العاده ای بر زنجیره تامین وارد می کند. طبق تحقیقات ما، 76 درصد از مدیران زنجیره تامین می گویند که تعداد تغییرات مخرب نسبت به سه سال قبل افزایش یافته است.
بررسی ها نشان داد که سازمان های زنجیره تامین که به بهترین وجه می توانند بقای خود را حفظ کنند و در اختلالات به رشد خود ادامه دهند، توانایی خود را برای ارزیابی قابلیت های فعلی به عنوان نقطه شروعی برای برنامه ریزی استراتژیک و اولویت‌بندی بهبود قابلیت ها تقویت کرده اند.
سازمان های زنجیره تامین می توانند از مدل بلوغ پیشنهادی گارنتر برای ارزیابی عملکرد خود استفاده کنند. این مدل پنج مرحله بلوغ، شایستگی های زنجیره تامین مورد ویژگی های تعیین کننده آنها را در هر مرحله بلوغ شرح می دهد. این ویژگی ها بر اساس بهترین شیوه‌های مشاهده شده در بسیاری از سازمان های پیشرو گزارش شده است. این مدل میتواند سازمان را در جهت رسیدن به سطوح بالای بلوغ هدایت کند.


زنجیره‌های تامین توسط ۱۰ عملکرد اصلی پشتیبانی می‌شوند که توسط ۲۸ فعالیت پشتیبانی می‌شوند.استراتژی زنجیره تامین-فناوری زنجیره تامین- طراحی سازمان-عملکرد زنجیره تامین-فرآیندهای زنجیره تامین-برنامه ریزی عرضه و تقاضا- تامین منابع و تدارکات- تولید محصول-تحقق سفارشات مشتری – لجستیک.

پنج سطح بلوغ برای هر یک از ۲۸ فعالیت وجود دارد. هر سطح در زیر خالصه شده است:

سطح یک (دسته بندی فعالیت ها): فعالیتها بر اساس عملکردشان دسته بندی میشوند، مانند برنامه‌ریزی، تدارکات و سایتهای تولیدی دارای فعالیت فیزیکی مشابه مانند تولید و تدارکات.

سطح دو (مقیاس عملکردی): فعالیتها بر اساس هر عملکرد مدیریت می‌شوند اما از نظر جغرافیایی یا فنی توسعه یافته اند.

سطح سه (ادغام چند وظیفهای): فعالیتها در هر عملکرد مدیریت می‌شوند ولی یکپارچه و ادغام می‌شوند با سایر فعالیتها.

سطح چهار (همکاری خارجی): فعالیتها در طول عملکرد با اعضای مستقیم و اصلی زنجیره ارزش مانند شرکت های لجستیکی طرف سوم، تولیدکنندگان، تامین‌کنندگان و مشتریان مدیریت میشوند. تعاملات و روابط فراتر از سطح تاکتیکال است و به سمت سطح استراتژیک حرکت میکنند.

سطح پنج (هماهنگی اکوسیستم): فعالیتها در سراسر عملکرد مدیریت میشوند، با اعضای مستقیم زنجیره ارزش و سازمانهای غیرمستقیم در اکوسیستم که مستقیماً در جریان فیزیکی کالا یا پول دخالت ندارند.

عملکردها و فعالیت ها می توانند سطوح بلوغ زنجیره تامین متفاوتی را نشان دهند:گارتنر بر اساس کار با صدها مشتری که خود ارزیابی های زنجیره تامین را با استفاده از مدل های بلوغ گارتنر انجام داده اند، متوجه شد که بلوغ در درون و بین عملکردها و فعالیت های زنجیره تامین متفاوت است. به عنوان مثال، یک تولیدکننده کالاهای مصرفی که بلوغ خود را ارزیابی کرد، متوجه شد که عملکرد برنامه‌ریزی و مدیریت تقاضا 4 امتیاز کسب کرده است، در حالی که عملکرد منبع یابی و تدارکات آن ۲ امتیاز کسب کرده است.
تفسیر و تصمیم گیری بر اساس بلوغ زنجیره تامین:
منطقی است که فرض کنیم ابتدا باید روی بهبود فعالیت های نابالغ تمرکز کرد. همه چیز همیشه به این سادگی نیست. موقعیت رقابتی یک شرکت باید طراحی و عملکرد زنجیره تامین را هدایت کند و باید نشان دهد که چه جنبه هایی از زنجیره تامین نیاز به سطوح بالاتر بلوغ دارند.
نقش مدل های بلوغ در برنامه ریزی استراتژیک:
برنامه ریزی استراتژیک مستلزم جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از منابع متعدد است. ارزیابی های کمی و کیفی عملکرد یکی دیگر از این موارد است و اینجاست که از مدل های بلوغ استفاده می شود، به طور خاص، یک مدل بلوغ به برنامه ریزان استراتژیک کمک میکند تا قابلیت های فعلی و عملکرد کیفی را ثبت کنند. همچنین به تعریف الزامات قابلیت های آینده کمک می کند.

 

منبع: گارتنر