شرکت صنعتی نیرو محرکه زیر مجموعه شرکت ایران‌خودرو ، در راستای ارزیابی و ارتقای شاخص عملکرد لجستیکی خود در سومین دوره جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین ثبت نام نمود.