کارخانجات تولید خودرو قطعات خودرو را از شرکتهای مختلف و مستقر در سراسر جهان تهیه کرده و محصول نهایی را در کشور دیگری به فروش میرساند و همین امر موجب پیچیدگی زنجیره تامین می‌شود.

این شرکتها باید زنجیره تامین خود را به طور موثر مدیریت کنند. هزینه را کاهش دهند و دقت تحویل فرایندهارا بهبود بخشند و همه این موارد با چشم انداز لجستیکی مناسب امکان پذیر خواهد بود.

هدف پیش روی صنعت خودروسازی مدیریت زنجیره تامین و لجستیک خودرو میباشد. به همین دلیل نیاز به لجستیک کارآمد بیشتر خودش را نشان می‌دهد.