سومین همایش جایزه ملی تعالی لجستیک و زنجیره تأمین به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار گردید.

🔹رئیس دانشگاه:
آمادگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای ورود به حل مسائل لجستیکی کشور

🔹دبیر جایزه ملی تعالی لجستیک و زنجیره تامین؛
فرهنگسازی موضوع لجستیک در کشور با برگزاری جایزه ملی تعالی لجستیک و زنجیره تامین

🔹نماینده مجلس تاکید کرد؛
ضرورت ایجاد اندیشکده حکمرانی لجستیک و زنجیره تامین در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در کنار جایزه

🔹رئیس سازمان ملی بهره ‌وری ایران؛
دانشگاهها مکلف هستند برای افزایش بهره وری در راستای رشد اقتصادی کمک کنند

مشروح این خبر را در سایت دانشگاه بخوانید:
https://aut.ac.ir/content/13040/