کتاب «مدل تعالی لجستیک و زنجیره تامین» همزمان با نمایشگاه کتاب امسال توسط جهاد دانشگاهی امیرکبیر به چاپ رسید.

این کتاب در سه فصل تدوین شده است:

  • تجربیات جهانی برگزاری جوایز لجستیک و زنجیره تامین
  • تشریح مدل تعالی زنجیره تامین
  • نحوه ارزیابی و امتیازدهی مدل جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین

کتاب «مدل تعالی لجستیک و زنجیره تامین»، درآمدی است بر معرفی مدل تعالی لجستیک و زنجیره تامین که طی آن، میزان پیشرفت و تعالی شرکت‌ها، بنگاهها و سازمان‌های فعال اقتصادی کشورمان در حوزه لجستیک و زنجیره تامین ارزیابی و سنجش گردد.

علاقمندان برای تهیه کتاب می‌توانند از طریق نمایشگاه و فروشگاه‌های جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر اقدام نمایند.