همایش

طی چند سال اخیر ظهور فناوری های نوین و ایجاد تحولات عظیم در بازارهای جهانی، مدیریت زنجیره تامین را بیش از پیش ضروری ساخته است، به طوری که سازمان‌ھای مختلف برای ایجاد و حفظ موقعیت و جایگاه رقابتی خود، ناگزیر به استفاده از مفاهیم و تکنیک‌های مدیریت زنجیره تامین می‌باشند.
انقلاب اطلاعاتی و ظهور شکل‌های جدید ارتباطات متقابل سازمانی و افزایش توقعات مشتریان در زمینه هزینه محصولات و خدمات، کیفیت، تحویل، فناوری و زمان سیکل تعهد شده با توجه به رقابت فزاینده در بازارهای جهانی و امثالهم، از جمله عواملی است که باعث تغییر سیستم‌های سنتی خرید و تدارک و ‌حرکت به سمت سیستم‌های مدرن مدیریت زنجیره تامین توسط سازمان‌ها در دنیا شده است.

مزایای شرکت در همایش:

  • آشنایی با فعالان حوزه لجستیک و زنجیره تامین
  • بازدید از نمایشگاه تخصصی جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین
  • شرکت در رویدادهای استارتاپی
  • امکان B2B یا B2C با افراد حاضر در جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین
  • گواهی حضور در همایش ملی لجستیک و زنجیره تامین