سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حضوری فعال در جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین خواهد داشت.

    به گزارش دبیرخانه این جایزه، پس از برگزاری جلسات مشترک و مذاکرات صورت گرفته فی مابین مدیران اجرایی جایزه و مدیران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مقرر گردید این سازمان حضور حداکثری در این جایزه داشته باشد.

 ضمنا اطلاع رسانی گسترده ای از سوی سازمان به مجموعه های تابعه صورت خواهد پذیرفت.