اتاق تعاون ایران حضوری فعال در جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین خواهد داشت.

    به گزارش دبیرخانه این جایزه، پس از برگزاری جلسات مشترک و مذاکرات صورت گرفته فی مابین مدیران اجرایی جایزه و مدیران اتاق تعاون ایران مقرر گردید اتاق تعاون حضور حداکثری در این جایزه داشته باشد.

 ضمنا اطلاع رسانی گسترده ای از سوی اتاق تعاون ایران به مجموعه های تابعه صورت خواهد پذیرفت.