چهارمین دوره تربیت ارزیاب جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین

    چهارمین دوره تربیت ارزیاب جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین در تاریخ 12 و 13 تیر ماه برگزار خواهد شد.

    به گزارش دبیرخانه این جایزه، با توجه به درخواست سازمان ها و شرکت های مرتبط با جایزه مبنی بر به تعویق افتادن تاریخ برگزاری این دوره، چهارمین دوره تربیت ارزیاب جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین همزمان با دوره تدوین اظهارنامه در تاریخ 12 و 13 تیر ماه در محل دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد.