دومین دوره تربیت ارزیاب جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین به صورت اختصاصی برای سازمان بنادر و دریانوردی برگزار می‌گردد.

    به گزارش دبیرخانه این جایزه، این دوره با هدف تریبت ارزیاب و آشنایی و ارتقاء سطح کیفی مدیران و کارمندان آن سازمان در تاریخ 3 و 4 اردیبهشت ماه 1398 در محل سازمان بنادر و دریانوردی برگزار خواهد شد.