فرمت اظهارنامه جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین جهت تکمیل برای شرکت کنندگان در جایزه در دو سطح گواهینامه و تقدیرنامه را از لینک زیر دانلود کنید.

فرمت اظهارنامه

لازم به ذکر است آخرین مهلت تکمیل و ارسال اظهارنامه 16 شهریور ماه 1398 می باشد.