معاون پژوهش و فناوری وزارت صمت گفت: در سامانه تاپ این وزارتخانه ۱۴ هزار واحد صنعتی ثبت نام کردند که براساس آن ۵ هزار پروژه تعیین شده که می تواند از طریق دانشگاه ها مسائل صنعت رفع شود.
دکتر قبادیان در دومین دوره جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین گفت: در سامانه تاپ این وزارتخانه ۱۴ هزار واحد صنعتی ثبت نام کردند که براساس اعلام این واحدها ۵ هزار پروژه تدوین شده که دانشگاه ها می توانند با اجرای این پروژه ها نیازهای صنعت را رفع کنند.
وی افزود: این پروژه ها می تواند مبنای تدوین پایان نامه های دانشگاهی قرار گیرد. همچنین دانشگاه ها با ایجاد کنسرسیوم هایی می توانند این پروژه ها را انجام دهند.
دکتر قبادیان عنوان کرد: براساس سند چشم اندازی باید ۴ درصد تولید ناخالص کشور به امر تحقیق و توسعه اخصاص یابد که این امر محقق نشده است.