هزینه‌های شرکت در جایزه

هزینه ثبت نام بسته به سطح ارزیابی و جمعیت نیروی انسانی، به قرار ذیل است:

سازمان‌های متوسط

(تا 149 نفر)

سازمان‌های بزرگ

(150 تا 499 نفر)

سازمان‌های خیلی بزرگ و هلدینگ‌ها

(500 نفر و بیشتر)

200.000.000 ریال 300.000.000 ریال 400.000.000 ریال
سازمان‌های متوسط

(تا 149 نفر)

سازمان‌های بزرگ

(150 تا 499 نفر)

سازمان‌های خیلی بزرگ و هلدینگ‌ها

(500 نفر و بیشتر)

500.000.000 ریال 600.000.000 ریال 700.000.000 ریال
سازمان‌های متوسط

(تا 149 نفر)

سازمان‌های بزرگ

(150 تا 499 نفر)

سازمان‌های خیلی بزرگ و هلدینگ‌ها

(500 نفر و بیشتر)

600.000.000 ریال 900.000.000 ریال 1.050.000.000 ریال

در دوره سوم برگزار نمی‌شود.

تخفیفات زمانی
بازه‌های زمانی مشمول تخفیف به پایان رسیده است.