کمیته اجرایی

این کمیته مسئولیت انجام کلیه فعالیت‌های اجرایی مربوط به جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین را بر عهده دارد.

  • مکاتبه با سازمان‌های ذیربط
  • دریافت مکاتبات و پاسخگویی به ارجاعات
  • پاسخگویی به ارباب رجوع
  • بایگانی اسناد و مدارک

اعضای کمیته اجرایی

محمدرضا باقری
محمدرضا باقری دبیر اجرایی
ساسان زارعی
ساسان زارعیمدیر دبیرخانه
سیده مهسا مقیمی
سیده مهسا مقیمیکارشناس اجرایی
عسل شعاعی
عسل شعاعی کارشناس اجرایی
علی ولی زاده
علی ولی زادهمشاور اجرایی
مائده احمدی
مائده احمدیمشاور اجرایی
محمدرضا شاهین
محمدرضا شاهینمشاور اجرایی