وظایف تیم‌های ارزیابی:

تیم‌های ارزیابی در هر دوره از برگزاری جایزه، توسط کمیته علمی و بر اساس چهارچوب‌های تعریف شده برای احراز صلاحیت ارزیابان و عضویت آن‌ها در تیم‌ها تشکیل می شوند. ارزیابان از بین متخصصان لجستیک و زنجیره تامین انتخاب می شوند. ساختار تیم‌های ارزیابی منطبق بر گروه‌های 4گانه مخاطبین جایزه بوده و تعداد اعضای هر تیم بین 3 تا 5 نفر است. وظایف تیم‌های ارزیابی به شرح ذیل است:

  • بررسی اولیه اظهارنامه‌های متقاضیان و درخواست تکمیل نواقص در صورت نیاز
  • ارزیابی اظهارنامه‌های متفاضیان بر اساس دستورالعمل‌های تدوین شده
  • برگزاری جلسات تیمی جهت بررسی نتایج ارزیابیها و تعیین لزوم بازدید از محل متقاضی
  • انجام بازدید از محل متقاضیان در صورت لزوم، جهت جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز و بررسی صحت و سقم موارد مندرج در اظهارنامه‌ها
  • اجماع در مورد اظهارنامه‌های متقاضیان و تعیین ریزامتیازها، امتیاز نهایی متقاضی و نقاط قوت و نواحی قابل بهبود
  • ارائه نتایج ارزیابی متقاضیان به کمیته داوری جهت تصمیم‌گیری نهایی در خصوص برندگان جایزه

کلیه ارزیابان با امضای موافقتنامه رازداری متعهد خواهند شد که حافظ اسرار و اطلاعات شرکت‌های متقاضی باشند.