شرایط ارزیابان برگزیده جایزه

به منظور اجرای فرایند ارزیابی در برنامه تدوین شده در هر سال، دبیرخانه جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین در ابتدای آذرماه هر سال با اعلام فراخوان ارزیابان به صورت گسترده از طریق سایت جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین scma.aut.ac.ir و همچنین سایت دانشگاه صنعتی امیرکبیر از متقاضیان همکاری به عنوان ارزیاب درخواست می‌گردد تا در سایت جایزه قسمت ثبت‌نام ارزیابان ثبت‌نام نمایند.

لازم به ذکر است حضور متقاضیان در دوره تربیت ارزیاب جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین ضروری میباشد.

انتخاب متقاضیان شرکت‌کننده، بر اساس معیارهای مشخصی است که کمیته علمی و داوری با امتیازدهی به این معیارها، نمره نهایی هر ارزیاب را تعیین می‌کنند و در نهایت بر اساس امتیاز کسب شده توسط آن‌ها، متقاضیان برای ارزیابی دعوت به همکاری می‌شوند. بدیهی است افراد در صورت کسب نمره قبولی در آزمون مربوطه در دوره ارزیابی همکاری خواهد داشت.

اهم این معیارها عبارتند از:

 • مهارت‌ها و تجربیات مرتبط با حوزه لجستیک و زنجیره تامین
 • مشارکت در کارهای گروهی
 • نتیجه آزمون‌ها
 • مشاهدات از رفتار فردی و حرفه‌ای

وظایف ارزیابان

ارزیابان ارشد:

از میان ارزیابان جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین و بر اساس رویه‌ها تعدادی به عنوان ارزیاب ارشد انتخاب شده که مسئولیت هدایت و هماهنگی هر یک از تیم‌های ارزیابی را برعهده دارند. (ارزیابان ارشد در فرآیند ارزیابی نمره نهایی بالاتری نسبت به سایر شرکت‌کنندگان اخذ نموده‌اند.)

اهم وظایف ارزیابان ارشد به شرح زیر است:

 1. ایجاد هماهنگی‌های لازم در ارزیابی اظهارنامه متقاضیان و هدایت تیم ارزیابی
 2. زمان‌بندی اجرای فعالیت‌های تیم ارزیابی با توجه به زمان‌های اعلام شده از سوی جایزه
 3. برگزاری جلسات اجماع ارزیابان
 4. برنامه‌ریزی بازدید از محل
 5. تدوین گزارشات اولیه و نهایی ارزیابی
 6. ارائه راهنمایی‌های لازم به ارزیابان
 7. انتقال مشکلات احتمالی اجرای ارزیابی به جایزه
 8. شرکت در جلسات هماهنگ شده از سوی جایزه و ارائه اطلاعات و داده‌های مورد نیاز
 9. رعایت آیین‌نامه‌ها و برنامه زمانی اعلام شده از سوی جایزه

اهم وظایف ارزیابان به شرح زیر است:

 1. ارزیابی اظهارنامه‌های متقاضیان و استخراج نقاط قوت، زمینه‌های قابل بهبود، امتیاز و مواردی که در بازدید از محل باید مورد بررسی قرار گیرد.
 2. انجام بازدید از محل و بررسی صحت و سقم ادعاهای متقاضیان
 3. اتفاق نظر در خصوص وضعیت ارزیابی اظهارنامه‌ها و بازدید از محل
 4. حفظ اسرار و اطلاعات شرکت‌های متقاضی
 5. رعایت آیین‌نامه‌های ارزیابی که از سوی جایزه اعلام می‌شود.

ارزیابان متعهد به رعایت موارد زیر هستند:

 1. رعایت آیین‌نامه‌ها و رویه‌ها و برنامه زمانی اعلام شده از سوی جایزه
 2. امضا سوگندنامه ارزیابان و توافقنامه رازداری
 3. تعهد به رعایت نکات اخلاقی بر اساس رویه‌های جایزه
 4. در طول فرایند ارزیابی با سازمان مربوطه همکاری به جز موارد خواسته شده از سوی دبیر خانه نداشته باشند

جلب موافقت سازمان متبوع برای مأمور شدن

ارزیابان موظف هستند با توجه به برنامه‌زمانی هر دوره جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین و با تعهد به اختصاص وقت کافی در فرایند ارزیابی، نظر موافق سازمان محل کار خود را برای مامور شدن و اختصاص وقت کافی در فرایند ارزیابی جلب کنند. در این زمینه دبیرخانه در صورت لزوم و نیاز ارزیابان، با سازمان‌های متبوع آنان مکاتبه خواهد نمود.

نحوه تخصیص ارزیابان

تخصیص ارزیابان برای فرایند ارزیابی متقاضیان جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین با کمک کمیته داوری و بر اساس رویه‌ها و فرایند جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین صورت خواهد گرفت و قابل تغییر نیست.

تعهدات جایزه

دبیرخانه جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین تعهد می‌نماید در پایان فرایند ارزیابی متقاضیان جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین و موفقیت ارزیابان در این فرآیند نسبت به تعهدات زیر اقدام نماید:

 1. صدور گواهی‌نامه برای ارزیابان به عنوان ارزیاب جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین
 2. اعلام عمومی اسامی ارزیابان از طریق سایت جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین