شرایط عمومی ثبت نام متقاضیان

ورود شرکت‌کنندگان به فرآیند ارزیابی تنها از طریق ثبت نام در سایت جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین و تکمیل و ارسال فرم ثبت‌نام امکان‌پذیر است.

انتخاب سطوح جایزه برای شرکت در اختیار متقاضیان بوده و پس از ارزیابی اظهارنامه‌ها و بررسی امتیازات حاصله توسط ارزیابان در خصوص شایستگی متقاضی برای اخذ یکی از سطوح جایزه تصمیم‌گیری خواهد شد.

کلیه اطلاعات و مستندات تسلیم شده توسط متقاضیان محرمانه تلقی شده ولی دسترسی به آن‌ها برای افراد درگیر در برگزاری جایزه لجستیک و زنجیره تامین و سایر افراد مرتبط با دبیرخانه جایزه آزاد است. کلیه افرادی که امکان دسترسی به اطلاعات را دارند موافقت‌نامه رازداری را امضا خواهند کرد.

هر گونه انتشار اطلاعات و مستندات از سوی برگزارکنندگان جایزه، تنها در صورت رضایت متقاضی انجام خواهد شد.

عدم افشا و محرمانه تلقی شدن مدارک

نام متقاضیان، نوشته‌ها و هر گونه اطلاعات دیگری از جمله امتیازات آنها در ضمن فرایند ارزیابی توسط دبیرخانه جایزه محرمانه تلقی می‌شود. دسترسی به این اطلاعات برای کسانی که مستقیماً در ارزیابی و فرآیندهای اجرایی نقش دارند و محققانی که توسط دبیرخانه جایزه مشغول به کار هستند، آزاد است. بدین روی تمامی کسانی که امکان دستیابی و رویت اظهارنامه را دارند، «موافقتنامه رازداری» را امضاء می‌کنند و متعهد می‌شوند که هیچ‌گونه اطلاعاتی را بدون اجازه رسمی از مالک اطلاعات به هیچ نحو منتشر نکنند.

دبیرخانه جایزه تمامی فعالیت‌های لازم را برای اطمینان از عدم افشای اطلاعات متقاضیان بکار گرفته و در عین حال هیچگونه مسولیتی در قبال محرمانه تلقی نشدن اطلاعات از سوی ارزیابان بیرونی ندارد.

اختیار در پذیرش متقاضیان از سوی دبیرخانه

متقاضیانی که شرایط‌شان با الزامات ذکر شده در دامنه شمول و الزامات مطابقت نداشته باشد، توسط دبیرخانه جایزه رد می‌شوند. در صورتی که متقاضیان به تصمیم دبیرخانه اعتراض داشته باشند، می‌توانند از طریق دبیرخانه اعتراض خود را کتباً به کمیته داوری ارسال داشته و در این خصوص رای کمیته داوری ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

تجدید نظر خواهی

فرآیند ارزیابی در جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین بر اساس دستورالعمل‌ها، مقررات و الزاماتی که در «راهنمای متقاضیان جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین» درج شده است، صورت می‌گیرد و پس از ارسال اظهارنامه، انتخاب ارزیابان، ارزیابی انفرادی، تیمی، بازدید از محل و اجماع، نتیجه تیم ارزیابی پس از طی تمامی مراحل توسط دبیرخانه اعلام شده و متقاضیان جایزه با آگاهی از این فرآیند در جایزه حضور یافته، نتیجه نهایی برای آن‌ها قابل قبول خواهد بود و هیچگونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

متقاضیان صرفاً در صورتی که در گزارش ارائه شده ابهاماتی وجود داشته باشد، می‌توانند از دبیرخانه جایزه ملی درخواست کنند تا پس از هماهنگی‌های لازم، ارزیاب ارشد برای رفع ابهامات احتمالی جلسه رفع ابهام برگزار نماید.

مرجع رسمی پاسخگویی به سؤالات و تقاضاها

دبیرخانه جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین مرجع رسمی پاسخگویی به کلیه سوالات و تقاضاهای واصله است.

هزینه‌های فرآیند ارزیابی

هزینه‌های مربوط به فرایند ارزیابی در سطوح مختلف در هر دوره اجرا، بر اساس تعرفه‌هایی است که از جانب دبیرخانه جایزه اعلام می‌شود. لیست هزینه‌ها را از اینجا می توانید مشاهده کنید.

در صورتی که بازدید از محل سازمان متقاضی، توسط ارزیابان اعزامی دبیرخانه صورت پذیرد، هزینه‌های ایاب و ذهاب و اقامت ارزیابان و سایر هزینه‌های مستقیم مربوط به بازدید از محل به عهده سازمان متقاضی خواهد بود.