هزینه‌های ثبت‌نام در جایزه

هزینه ثبت‌نام در سال 1401 به قرار زیر است (قیمت‌ها به ریال):

سازمان‌های متوسط

(تا 149 نفر)

سازمان‌های بزرگ

(150 تا 499 نفر)

سازمان‌های خیلی بزرگ و هلدینگ‌ها

(500 نفر و بیشتر)

200.000.000 300.000.000 400.000.000
سازمان‌های متوسط

(تا 149 نفر)

سازمان‌های بزرگ

(150 تا 499 نفر)

سازمان‌های خیلی بزرگ و هلدینگ‌ها

(500 نفر و بیشتر)

500.000.000 600.000.000 700.000.000
سازمان‌های متوسط

(تا 149 نفر)

سازمان‌های بزرگ

(150 تا 499 نفر)

سازمان‌های خیلی بزرگ و هلدینگ‌ها

(500 نفر و بیشتر)

600.000.000 900.000.000 1.050.000.000

در دوره سوم برگزار نمی‌شود.

تخفیفات زمانی
دوره زمانی مشمول تخفیف منقضی شده است!