رئیس سازمان ملی بهره وری ایران با اشاره به راه اندازی شبکه ملی بهره وروی گفت: در این شبکه تمامی ذی نفعان از جمله دانشگاه ها و مراکز پژوهشی حضور دارند تا شاهد فارغ التحصیلان دانشگاهی با ظرفیت بهره وری باشیم.

مهندس فاطمه پهلوانی در دومین دوره جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین گفت: بهره وری وظیفه ذاتی تمامی آحاد جامعه به خصوص مدیران و کارشناسان است.
وی با بیان اینکه بهره وری مهم ترین جز تشکیل دهنده رشد اقتصادی یک کشور بشمار می رود، افزود: دانشگاه ها باید به نحوی برنامه ریزی کنند تا بتوانند نیروی انسانی با قابلیت بهره وری تربیت کنند.
رئیس سازمان ملی بهره وری ایران خاطرنشان کرد: برای یک اقتصاد و جامعه توانمند مهم ترین ویژگی بهره ورانه اندیشیدن و بهره ورانه عمل کردن است.
پهلوانی اظهار داشت: توانمندی بهره وری باید در تمامی فارغ التحصیلان دانشگاهی وجود داشته باشد و این قابلیت نباید تنها مربوط به یک رشته خاص شود.
رئیس سازمان ملی بهره وری ایران تاکید کرد: دستگاه های اجرایی که متولی راهبری اقتصادی کشور هستند باید برای موضوع بهره وری برنامه عملیاتی داشته باشند.
پهلوانی عنوان کرد: شبکه ملی بهره وری در این سازمان راه اندازی شده است که تمامی ذی نفعان به خصوص دانشگاه ها و مراکز پژوهشی نیز باید در این شبکه ملی حضور داشته باشند.