دومین دوره‌ی جایزه‌ی ملی لجستیک و زنجیره تامین، در دانشکده‌ی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار گردید: